نمایش برچسبی
عنوان دو فصلنامه اقتصاد تطبیقی
پدیدآورندگان سردبیر: دکتر احمد کتابی صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدیر مسئول: دکتر سید سجاد علم الهدی
وضعیت انتشار تهران
فاصله انتشار دوفصلنامه
یادداشت زبان: فارسی
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد