نمایش برچسبی
عنوان مجله دستاورد های روانشناختی
پدیدآورندگان سردبیر: دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز مدیر مسئول: دکتر غلامحسین مکتبی
وضعیت انتشار اهواز
فاصله انتشار دوفصلنامه
یادداشت زبان: فارسی
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد