نمایش برچسبی
عنوان مطالعات اجتماعی‌روان‌شناختی زنان [پیایند: مجله]
پدیدآورندگان صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا؛ مدیرمسئول: زهره خسروی؛ سردبیر: خدیجه سفیری مدیر مسئول: دانشگاه الزهرا؛ مدیرمسئول: زهره خسروی؛ سردبیر: خدیجه سفیری
وضعیت انتشار تهران : دانشگاه الزهرا (س)، پژوهشکده زنان ، ۱۳۹۰
یادداشت زبان: فارسی
شماره کتابشناسی ملی 2001881
منبع رسا
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد