نمایش برچسبی
عنوان مطالعات شهری
پدیدآورندگان صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان، هوشمند علیزاده، فرشاد نوریان
وضعیت انتشار سنندج (کردستان-ایران) ، ۱۳۹۰
فاصله انتشار فصلی
نوع/دسته تحلیلی/ پژوهشی
یادداشت زبان: فارسی
منبع آستان‌قدس
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد