نمایش برچسبی
عنوان مطالعات زن و خانواده
پدیدآورندگان صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)، پژوهشکده زنان، فروغ الصباح شجاع نوری (دکتر)، انسیه خزعلی (دکتر)
وضعیت انتشار تهران ، ‎۱۳۹۲
فاصله انتشار دو فصلی
نوع/دسته پژوهشی
یادداشت زبان: فارسی
منبع آستان‌قدس
دریافت دریافت فرمت ایزو دریافت فرمت اکسل
این رکورد توسط سایر کتابخانه‌ها فهرست‌نویسی شده است.
پیشنهاد اصلاحیه ثبت بازخورد